Zahtjevan ili zahtijevan

Riječ je zapravo o dvama pri­dje­vima sa slič­nim zna­če­njem. Obama je obli­cima u osnovi riječ zah­tjev, no kako je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev nas­tao od gla­gola zah­ti­je­vati, on je saču­vao skup ije. A to je zapravo i dobro jer olak­šava raz­li­ko­va­nje ovih pridjeva.

Pri­djev zah­tje­van znači „koji pos­tav­lja velike ili česte zah­tjeve”, odnosno „koji traži mnogo truda i ula­ga­nja”. Tako možemo imati zah­tje­van pri­je­vod − pri­je­vod koji je težak i izazovan.

Gla­gol­ski pri­djev zah­ti­je­van znači „koji je neto zatra­žio”. Zah­ti­je­van pri­je­vod bio bi kon­kre­tan pri­je­vod koji je netko zatra­žio ili naručio.

Iako rijetko (ako ikada) dolaze zajedno, moguće su kom­bi­na­cije poput zah­ti­je­van zah­tje­van pri­je­vod − zatra­žen ili naru­čen težak prijevod.

Budući da su im zna­če­nja jasno raz­gra­ni­čena, samo treba naučiti koji oblik sadr­žava ije, a koji je. Nije naod­met ni znati da je gla­gol­ski pri­djev zah­ti­je­van rjeđi u upo­trebi. No naj­lakše ćemo ove pri­djeve raz­li­ko­vati sta­vimo li ih u žen­ski ili sred­nji rod − teško da ćemo se zabu­niti između slje­de­ćih oblika: zah­tje­van dogo­vor, zah­tjevna zadaća i zah­tjevno rje­še­nje, odnosno zah­ti­je­van dogo­vor, zah­ti­je­vana zadaća i zah­ti­je­vano rje­še­nje.

Kao što vidimo, osim po odrazu jata (ije ili je), ovi se pri­djevi raz­li­kuju i po tome što oblik zah­tje­van (zah­tjevna, zah­tjevno) ima nepos­to­jano a, dok ga oblik zah­ti­je­van (zah­ti­je­vana, zah­ti­je­vano) nema, odnosno on zadr­žava a „postojanim”.

Scroll To Top