Ličiti, sličiti, nalikovati

Pri isti­ca­nju slič­nosti na ras­po­la­ga­nju nam je čak neko­liko izraza, no bilo bi dobro obra­titi pozor­nost na raz­like pri nji­ho­voj upotrebi.

Gla­gol ličiti u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku ne upo­treb­ljava za iska­zi­va­nje slič­nosti. Ličiti znači „pre­ma­zi­vati neku povr­šinu bojom”. Kažemo li za koga da liči majci, oče­ku­jemo dopunu u aku­za­tivu − liči majci stan/kuhinju/predsoblje.

Gla­go­lom sli­čiti možemo iska­zati slič­nost, no treba pri­pa­ziti na padež riječi koje ga dopu­njuju. On se naime upo­treb­ljava s dopu­nom u dativu i nikada uza se nema pri­jed­log na.

Sli­čiti na majku. > Sli­čiti majci.

Nji­hov je raz­go­vor sli­čio na mono­log. > Nji­hov je raz­go­vor sli­čio monologu.

Istu dopunu ima i izraz biti sli­čan.

On je sli­čan na majku. > On je sli­čan majci.

Gla­gol nali­ko­vati iska­zuje slič­nost, a upo­treb­ljava se s pri­jed­lo­gom na i dopu­nom u aku­za­tivu. (Možemo to zapam­titi tako da pove­žemo s počet­nim slo­vima gla­gola − naliko­vati na.)

Nali­ko­vati majci. > Nali­ko­vati na majku.

Poči­njemo nali­ko­vati Div­ljem zapadu. > Poči­njemo nali­ko­vati na Div­lji zapad.

 Na isti se način ponaša i izraz biti nalik.

On je nalik majci. > On je nalik na majku.

Scroll To Top