Ponovno ili ponovo

Ljudi se često dvo­ume oko ovih pri­loga pret­pos­tav­lja­jući da je jedan od njih bolji. No to zapravo i nije tako − ne možemo reći da je jedan bolji od drugoga.

Priča je počela s pri­lo­gom ponovo (ponovo suditi). Od njega je nači­njen pri­djev pono­van (ponovna, ponovno pono­van poku­šaj, ponovna pobjeda, ponovno suđe­nje). A kako od pri­djeva možemo tvo­riti pri­loge (koji su jed­naki nomi­na­tivu jed­nine sred­njega roda), stvo­rili smo novi pri­log s istim zna­če­njem − ponovno (ponovno suđe­nje > ponovno suditi)!

Oba su pri­loga dobra i teško je tvr­diti da je jedan bolji od dru­goga. Ponovo je sta­riji i isho­dišni oblik pa nema smisla da se sma­tra loši­jim. No ponovno je pot­puno pra­vilno tvo­ren pri­log od pri­djeva i ne možemo reći da nije dobar jer se pri­lozi između osta­loga i tako tvore.

Danas je u upo­trebi češći oblik ponovno i možemo pret­pos­ta­viti da će pri­log ponovo u jed­nom tre­nutku pos­tati zas­ta­rje­lica (riječ koja se nekoć upo­treb­lja­vala), no kako se on još uvi­jek upo­treb­ljava u neza­ne­ma­ri­voj mjeri, sma­tramo da za to još nije vrijeme.

Scroll To Top