Što je smičak?

Vje­ru­jemo da bez pre­tje­ri­va­nja možemo reći da veći dio govor­nika ne zna što ova riječ znači, iako zapravo nije nova. To je naime naša riječ za patentni zatva­rač, zip, cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus. S obzi­rom na to da su ove tuđice pri­lično nes­pretne za izgo­vor, a i ne osje­ćamo ih kao svoje, pri­lično je čudno što se riječ smi­čak nije proširila.

Smi­čak pri­pada poro­dici riječi smik (kre­tati se u smik), smi­cati (sti­jen­ska se masa može smi­cati po odre­đe­nim povr­ši­nama), smak­nuti („brzim pokre­tom nešto ski­nuti”), odnosno micati i mak­nuti. Dakle, naša je riječ i smis­lom nije daleko od onoga što treba označivati.

Uspo­re­dimo li je s nes­pret­nim tuđi­cama cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus, čini nam se boljim izbo­rom. Riječ većini govor­nika još nije „ušla u uho”, no vje­ru­jemo da uz kopču, vezice i čičak i jedan smi­čak ima moguć­nosti da zaživi.

Scroll To Top