Svjetlo i svijetlo

I svje­tlo i svi­je­tlo dobri su oblici, ali ne znače isto. Što­više, to nisu ni iste vrste riječi.

Svje­tlo je ime­nica sred­njeg roda − „ono što omo­gu­ćuje vid­lji­vost, svje­tlost”. Govo­rimo o pred­njem ili straž­njem svje­tlu, zele­nom svje­tlu, dnev­nom svje­tlu, upa­lje­nom ili uga­še­nom svje­tlu, svje­tlu na kraju tunela

Svi­je­tlo je zapravo sred­nji rod pri­djeva svi­je­tao (odre­đeni oblik svi­je­tli) − „koji je pro­žet svje­tlom, koji je u opreci prema tam­nom”. Tako možemo spo­me­nuti svi­je­tlo odi­jelo, svi­je­tlo nebo, svi­je­tlo ulje, svi­je­tlo pivo

Da bismo zapam­tili, odnosno raz­li­ko­vali ove riječi, možemo se pos­lu­žiti mne­mo­teh­ni­kom: imenica je ona riječ koja nema i − dakle svje­tlo.

Scroll To Top