Svo i svih

U nas­lovu su nave­deni dvoj­beni oblici zamje­nice sav (sva, sve). U stan­dard­nome jeziku oblik svo zapravo ne pos­toji. On se upo­treb­ljava u sred­njem rodu umjesto oblika sve, no to nije u skladu sa stan­dar­di­zi­ra­nim obli­cima. Oblik svo u govoru nije rije­dak i veli­kom dijelu govor­nika „ne zvuči ružno”, no norma ostaje neumo­ljiva i valja je znati.

Svo joj je lice mokro od kiše. > Sve joj je lice mokro od kiše.

Nejako tijelo svo je drh­talo. > Nejako tijelo sve je drhtalo.

Upo­tri­je­bit ću svo svoje zna­nje. > Upo­tri­je­bit ću sve svoje znanje.

Druga je pogre­ška upo­treba oblika svih u aku­za­tivu mno­žine muškoga roda umjesto oblika sve. Ovakva je upo­treba rjeđa i karak­te­ris­tič­nija je za pri­mor­ske govore.

Stu­dij je za svih bes­pla­tan. > Stu­dij je za sve besplatan.

Pri­pre­mam izne­na­đe­nje za svih. > Pri­pre­mam izne­na­đe­nje za sve.

Volim vas svih. > Volim vas sve.

JEDNINA

MNOŽINA

muški

sred­nji

žen­ski

muški

sred­nji

žen­ski

N

SAV

SVE (SVO)

SVA

SVI

SVA

SVE

G

sveg(a)

sve

svih, sviju

D

svem(u)

svoj

svim(a)

A

sveg(a)

sav

sve

svu

sve

(svih)

sva

sve

V

sav

sve

sva

svi

sva

sve

L

svem(u)

svoj

svim(a)

I

svim(e)

svom

svim(a)

Scroll To Top