Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj osobi u pisme­noj komu­ni­ka­ciji, pose­bice služ­be­noj, uobi­ča­jeno je upo­treb­lja­vati mno­žin­ske oblike zamje­nica i gla­gola. Takvo obra­ća­nje izgleda kao da se obra­ćamo neo­dre­đe­noj sku­pini ljudi, ali se zamje­nički oblici pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš).

obra­ća­nje sku­pini ljudi

obra­ća­nje iz poštovanja

Rezul­tati doka­zuju da ste vi na dobrom putu.

Rezul­tati doka­zuju da ste Vi na dobrom putu.

Upravo ste vi to rekli.

Upravo ste Vi to rekli.

Uvi­jek ste vi bili naj­glas­niji.

Uvi­jek ste Vi bili naj­glas­niji.

To je vaš uspjeh.

To je Vaš uspjeh.

 Mogli bismo reći da gla­gol uvi­jek ima oblike za muški rod mno­žine, pa se tako u per­fektu ne ozna­čuje spol osobe kojoj se obraćamo.

Vi ste kas­nio. > Vi ste kasnili.

Vi ste kas­nila. > Vi ste kasnili.

Kao što smo na početku rekli, ovakvi se izrazi ponaj­prije upo­treb­lja­vaju u izrav­noj pisme­noj komu­ni­ka­ciji − u raz­li­či­tim obli­cima kores­pon­den­cije. Zapi­su­jemo li mno­žin­ske oblike zamje­nica upo­tri­jeb­lje­nih kao izraz pošto­va­nja u usme­noj komu­ni­ka­ciji, pisat ćemo ih malime počet­nim slo­vom. Naj­češći je pri­mjer za to upravni govor u knji­žev­nosti („Ah, vi ste, mon­si­eur Poperé, stari sim­pa­tični cinik! Radije sjed­nite, molim vas!”). No pre­no­simo li unu­tar knji­žev­noga djela pismo, zamje­nice valja pisati veli­kim počet­nim slo­vom ako su tako upo­tri­jeb­ljene u korespondenciji.

Za ova­kav način obra­ća­nja u stan­dard­nome jeziku zapravo nemamo jed­no­rječni izraz. Gla­gol per­si­rati ne sma­tra se ele­men­tom stan­dard­noga jezika. Među­tim u narodu se upo­treb­ljava gla­gol pošti­vati. Kažete li nekom da vas ne treba pošti­vati, to znači da vam se može obra­ćati s ti (ali i dalje oče­ku­jete da vas poštuje, naravno). S obzi­rom na to da je narod bitan jezični i stan­dard­no­je­zični čim­be­nik, valjalo bi raz­mis­liti o tome da se gla­gol pošti­vati, koji je u narodu vrlo uvri­je­žen u nave­de­nome zna­če­nju, napo­kon uvr­sti u rječnike.

Scroll To Top