Zahvaliti (se)

Zahva­liti i zahva­liti se zapravo su dva gla­gola. Iako im se u govoru zna­če­nja često brkaju, bilo bi dobro nas­to­jati ih raz­li­ko­vati u stan­dard­nom jeziku.

Gla­go­lom zahva­liti izra­ža­vamo svoju zahval­nost na nečemu.

Zahva­lju­jem vam na ponudi.

Zahva­lju­jem na pozivu za sudje­lo­va­nje na sve­ča­noj proslavi.

Zahva­lju­jemo vam na gostoprimstvu.

I gla­go­lom zahva­liti se na neki način izra­ža­vamo zahval­nost, ali ponu­đeno na pris­to­jan način odbi­jamo.

Zahva­lju­jem vam se na ponudi.odbi­jam ponuđeno

Zahva­lju­jem se na pozivu za sudje­lo­va­nje na sve­ča­noj pros­lavi.odbi­jam poziv

Zahva­lju­jemo vam se na gos­to­prim­s­tvu.odbi­jamo gostoprimstvo

U govoru se ovi gla­goli često mije­šaju, no u stan­dard­nom je jeziku dobro držati se ove podjele.

Pri­jed­log koji se upo­treb­ljava uz izraze za zahval­nost jest pri­jed­log na: zahva­lju­jemo na surad­nji, zahva­lju­jemo se na pri­jed­loguhvala na svemu.

Scroll To Top