Bliznakinja, blizankinja ili blizanka

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku danas pri­pa­daju samo riječi bli­za­nac i bli­zanka. Mocij­ski je to par kao i ime­nice nez­na­nac i nez­nanka, kri­ža­nac i kri­žanka, mje­ša­nac i mje­šanka

Ove su riječi nas­tale prema pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom obliku bliz­nьcь. Kas­nije su umet­nuta dva glasa a (blizanac), iako se kat­kad ume­talo samo drugo a (bliznac).

Osim oblika bli­za­nac (i par­njaka mu bli­zanka), koji se jav­lja već u 16. sto­ljeću, kroz jezičnu su se povi­jest u raz­li­či­tim kra­je­vima razvi­jali i drugi oblici: bli­za­nak, bliz­nac, bliz­nak, bliz­na­ki­nja, bli­zan­ki­nja... Rezul­ti­ralo je to broj­nim vari­jan­tama, pose­bice pri sklo­nidbi, no u hrvat­skome su stan­dard­nom jeziku danas pri­hva­ćeni jedino oblici bli­za­nac i bli­zanka te ne bismo tre­bali imati većih dvojbi pri nji­hovu odabiru.

Scroll To Top