Datum ili nadnevak

Dan, mje­sec i godina zajedno čine datum ili nad­ne­vak.

Nad­ne­vak je naša riječ za datum, koji je inače podri­je­tlom iz latin­skog jezika. Oblik nad­ne­vak nas­tao je kom­bi­na­ci­jom riječi na i dan. Ime­nica dan u pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom jeziku gla­sila je dьnь. Prema tom su nomi­na­tivu nas­tale osnove dьn-, odnosno dn-, a od njih su se između osta­lih tvo­rili i geni­tivni oblici dne i dnevi, koji se nalaze u osnovi izve­de­nica poput: podne, dnevno, dnev­nica, dnev­nik, sva­kod­ne­vica, nad­ne­vak...

Danas se oblici ime­nice dan prema osnovi dn- više ne upo­treb­lja­vaju (svi se suvre­meni oblici tvore prema osnovi dan-: dan, dana, danu, dani, danima…).

Iako bi se moglo pomis­liti da je nad­ne­vak novo­tvo­re­nica, on je zapravo oživ­lje­nica − riječ koja je iz aktiv­nog lek­sika prešla u pasivni, a onda se ponovo vratila.

Sama činje­nica da imamo dvije riječi ne znači da jednu treba zamje­nji­vati dru­gom: datum je riječ koja je pot­puno uklop­ljena u hrvat­ski jezik i ne treba je zamje­nji­vati − jed­nos­tavno imamo dva izraza i moguć­nost izbora te možemo upo­tri­je­biti oblik koji želimo, a smi­jemo ih i kombinirati.

Scroll To Top