Kći ili kćer

Kći i kćer raz­li­čiti su padežni oblici iste ime­nice − kći.

Ime­nica kći nekoć je pri­pa­dala tako­zva­noj r‑sklonidbi (uz ime­nicu mater). Upravo je ovaj ‑er- u svim pade­žima osim u nomi­na­tivu osta­tak te stare sklonidbe.

Danas ova ime­nica ima nas­tavke i‑sklonidbe (kao pri­mje­rice vijest ili kost). S obzi­rom na to da su kod ime­nica i‑sklonidbe nomi­na­tiv i aku­za­tiv jed­naki, a kod ime­nice kći nomi­na­tiv ima druk­čiju osnovu, zapravo je i logično da su govor­nici počeli taj jedan „neo­bi­čan” padežni oblik zamje­nji­vati obli­kom koji im se čini pravilnijim.

Una­toč zapravo pri­rod­noj tež­nji da se sklo­nidba učini jed­nos­tav­ni­jom, norma na tu pojavu još uvi­jek ne gleda bla­go­nak­lono. Možda će se na to gle­dati druk­čije za sto­ti­njak godina, no dotad valja paziti da se nomi­na­tiv (kći) ne zamje­njuje aku­za­ti­vom (kćer).

jed­nina

mno­žina

N

kći

kćeri

G

kćeri

kćeri

D

kćeri

kće­rima

A

kćer

kćeri

V

kćeri

kćeri

L

kćeri

kće­rima

I

kćeri/kćerju

kće­rima

Da se pod­sje­timo, nomi­na­tiv odgo­vara na pita­nja tko?/što?, a aku­za­tiv koga?/što?, dakle, valja pri­pa­ziti na oda­bir pra­vil­nih oblika:

Na svi­jet je došla kćer. > Na svi­jet je došla kći.

Pos­luje samos­talno kao tvrtka kćer. > Pos­luje samos­talno kao tvrtka kći.

Imam kći. > Imam kćer.

Osno­vali su tvrtku kći. > Osno­vali su tvrtku kćer.

Scroll To Top