Mati i mater

Ime­nica mati, kao i ime­nica kći, nekoć je pri­pa­dala r-sklonidbi. Ta sklo­nidba u hrvat­skom jeziku više ne pos­toji, no saču­vani su nje­zini ostaci u obliku mor­fema -er- koji sadr­žava većina padež­nih oblika ovih dviju ime­nica. Ova ime­nica danas pri­pada e-sklonidbi (kao žena ili majka), no od te sklo­nidbe ipak odstu­paju oblici u nomi­na­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu jednine.

jed­nina

mno­žina

N

mati

matere

G

matere

matera

D

materi

mate­rama

A

mater

matere

V

mati

matere

L

materi

mate­rama

I

mate­rom

mate­rama

 

Kao i kod ime­nice kći, i kod ove se ime­nice neri­jetko gri­ješi tako da se aku­za­tivni oblik upo­treb­ljava umjesto nomi­na­tiv­nog oblika. Da bismo ih znali raz­li­ko­vati, valja se pri­sje­titi padež­nih pita­nja (za nomi­na­tiv glase tko?/što?, a za aku­za­tiv koga?/što?).

To je moja mater. > To je moja mati.

Meni je tako mater uvi­jek govo­rila. > Meni je tako mati uvi­jek govorila.

Bili otac i mater i imali tri­na­es­to­ricu sinova. > Bili otac i mati i imali tri­na­es­to­ricu sinova.

Čekam mati. > Čekam mater.

Scroll To Top