Oživiti i oživjeti − glagoli na -iti/-jeti (I. dio)

Gla­gol­ski paro­nimi oži­viti i oži­vjeti imaju vrlo slično zna­če­nje: oži­viti znači „uči­niti koga živim”, dok oži­vjeti znači „pos­tati živ”.

Raz­nim ćemo pri­red­bama oži­viti grad.

S dola­skom pro­ljeća grad će oži­vjeti.

U hrvat­skom se jeziku kat­kad od iste osnove tvore dva gla­gola, jedan na -iti, a drugi na -jeti. Zna­če­nja su im vrlo bli­ska, a osnovnu bismo zna­čenj­sku shemu mogli pre­do­čiti ovako: X-iti znači „činiti da tko/što bude X”, a X-jeti znači „pos­ta­jati X”. Kod gla­gola na -iti subjekt vrši rad­nju na nekom ili nečem (gla­gol je pri­je­la­zan), dok se kod gla­gola na -jeti subjekt nalazi u nekom sta­nju (gla­gol je neprijelazan).

Ovakvi su gla­goli često izve­deni iz imena boja: crve­niti (činiti koga/što crve­nim, bojiti koga ili što) i crve­njeti (pos­ta­jati crven), pla­viti i pla­vjeti, bije­liti i bije­ljeti… No izvode se i iz dru­gih osnova: izlu­diti (uči­niti koga ludim) i izlu­djeti (pos­tati lud), ola­ba­viti (uči­niti da je što labavo) i ola­ba­vjeti (pos­tati laba­vim), opus­titi (uči­niti pus­tim) i opus­tjeti (pos­tati pus­tim), osla­biti (uči­niti koga/što sla­bim) i osla­bjeti (pos­tati sla­bim), osli­je­piti (uči­niti koga sli­je­pim) i osli­je­pjeti (pos­tati slijep)...

Kada gla­goli na -iti i -jeti tvo­reni od iste osnove imaju isto zna­če­nje (odnosno smis­lom ne mogu stvo­riti pri­ka­zanu zna­čenj­sku raz­liku), pred­nost se daje obli­cima na -jeti: goriti > gorjeti, letiti > letjeti, mrša­viti > mrša­vjeti, oglad­niti > oglad­njeti, šutiti > šutjeti, visiti > visjeti, voliti > voljeti, želiti > željeti, živiti > živjeti.

Una­toč načel­noj pre­po­ruci neki su se gla­goli zadr­žali u obliku na -iti, pri­mje­rice mrziti (ne mrzjeti) ili sje­diti (ne sje­djeti), a mogli bismo tu pri­bro­jiti i oblik ozdra­viti, za koji se nekoć pred­la­gao oblik ozdra­vjeti, ali on zapravo nije zaživio.

Riječ je dakle o istan­ča­nim zna­čenj­skim raz­li­kama koje od govor­nika traže odre­đen misa­oni napor pri upo­rabi, no šteta je ne isko­ris­titi jezične moguć­nosti koje imamo.

Scroll To Top