Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. veljače znači: „prvog(a) dana mje­seca veljače” (ili „prvi dan mje­seca veljače”). Redni broj prvi (prvoga) ne odnosi se na mje­sec, nego na dan. Kako je riječ dan uvi­jek u muškom rodu, u tom je rodu i redni broj.

Čitamo dakle: prvog veljače (ili prvi veljače), dru­gog (ili drugi) veljače, tre­ćeg veljače, dva­de­set i tre­ćeg veljače..., odnosno ne čitamo: prve veljače, druge veljače, treće veljače, dva­de­set i treće veljače. Dakle broj je uvi­jek u muškome rodu, ne u ženskome.

Na geni­tivni nas­ta­vak -og možemo dodati i nave­zak -a. On nije nužan, a kad se upo­tri­jebi, ne mije­nja značenje.

Scroll To Top