Sakupiti i skupiti

Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose ove oblike, čime impli­ci­raju da nisu sporni. Pa ipak, govor­nici neri­jetko dvoje oko toga koji oblik upo­tri­je­biti, odnosno je li koji od njih „bolji”.

Opće­nito govo­reći, oni se sma­traju jed­nako dobrima. Naj­češće se opi­suju kao istoz­nač­nice, no pro­mo­trimo li pozor­nije, pri­mi­je­tit ćemo da pos­toji odre­đena raz­lika u značenju.

Bez odviše raš­čla­nji­va­nja možemo reći da gla­goli saku­piti i sku­piti znače: pri­ku­piti na jedno mjesto nešto što je rasuto, ras­pr­šeno ili se sas­toji od više dije­lova, poku­piti, pri­ku­piti nešto nakon duljeg raz­dob­lja pri­kup­lja­nja, naku­piti (skupiti/sakupiti orahe, skupiti/sakupiti bodove, skupiti/sakupiti novac), odnosno sazvati, dozvati, sabrati na jedno mjesto, na (o)kup (skupiti/sakupiti svoje ljude), nabrati.

Povratni gla­goli saku­piti se i sku­piti se zajedno znače: naku­piti se, nata­lo­žiti se (skupilo/sakupilo se mnogo pra­šine), odnosno oku­piti se na jed­nome mjestu (sku­piti se ispred dvo­rane).

No gla­gol sku­piti i nje­gova povratna ina­čica sku­piti se imaju jedno važno dodatno zna­če­nje. Sku­piti znači i: sma­njiti, suziti, vra­titi nešto raši­reno u prvo­bi­tan polo­žaj (sku­piti prste, sku­piti noge), dok sku­piti se znači: pos­tati manji u mjeri, sma­njiti se, sklup­čati se (sku­piti se u pra­nju, sku­piti se u kutu). U ovom se zna­če­nju ne upo­treb­lja­vaju gla­goli saku­piti i saku­piti se.

Slično se pona­šaju i vid­ski par­njaci sakup­ljati (se) i skup­ljati (se). Zanim­ljivo je i da oba gla­gola imaju podjed­nake izve­de­nice: od sku­piti imamo skup­ljač, skup­lja­čica i skup­ljački, a od saku­piti sakup­ljač, sakup­lja­čica i sakup­ljački.

Da zaklju­čimo, oba su ova gla­gola dobra, kao i nji­hove izve­de­nice, i nema potrebe da se jedan zamje­njuje dru­gim. Oba već sto­lje­ćima supos­toje (još od sta­ros­la­ven­skog jezika, ako ne i dulje). Oblici bez a u upo­trebi jesu češći, tako je bilo u proš­losti, tako je i danas, no to nije dovo­ljan raz­log da jedan poč­nemo zamje­nji­vati dru­gim. Možda će gla­gol saku­piti i nje­gove izve­de­nice s vre­me­nom nes­tati, no još su uvi­jek ovdje.

Scroll To Top