Ako ili ukoliko

Ova se dva vez­nika u govoru upo­treb­lja­vaju u istom zna­če­nju, no u stan­dard­nom se jeziku pred­nost daje vez­niku ako.

Uko­liko budeš kas­nio, nalju­tit ću se. > Ako budeš kas­nio, nalju­tit ću se.

Što da napra­vim uko­liko ne dobi­jem račun? > Što da napra­vim ako ne dobi­jem račun?

Norma zapravo pre­po­ru­čuje upo­trebu oblika uko­liko samo u paru s uto­liko.

Objek­ti­van sam samo uto­liko uko­liko ne govo­rim o sebi.

U praksi se ove pre­po­ruke često ne poštuju. Čini se da su govor­nici skloni upo­trebi oblika uko­liko jer im se čini slo­že­ni­jim i uče­ni­jim, no to zapravo nije tako: naj­o­bič­niji ako bolje je rješenje.

Scroll To Top