Bez „bez da”

Govor­ni­cima s razvi­je­ni­jim jezič­nim osje­ća­jem kons­truk­cija bez da jedna je od naj­nez­grap­ni­jih u hrvat­skom jeziku. Pre­uzeta je iz nje­mač­kog jezika (prema ohne zu, ohne dass), a u hrvat­skome je nala­zimo zabi­lje­ženu tek od polo­vice 19. stoljeća.

I danas je se može naći u govor­nom jeziku, ali je većina govor­nika pre­poz­naje kao nez­grapnu pogre­šku koja „para uho”. Kons­truk­ciju se može izbjeći na više načina, primjerice:

a) vez­ni­cima i nega­ci­jom: a da ne (ni-):

Pro­tu­rje­čite bez da pri­tom ugro­zite odnos. > Pro­tu­rje­čite, a da pri­tom ne ugro­zite odnos.

Napla­tili su račun bez da su ispo­ru­čili pro­izvod. > Napla­tili su račun, a da nisu ispo­ru­čili proizvod.

b) vez­ni­cima a, iako, premda… i niječ­nom rečenicom:

Napla­tili su račun bez da su ispo­ru­čili pro­izvod. > Napla­tili su račun, a nisu ispo­ru­čili proizvod.

Pos­pre­mio je sobu bez da sam mu zapo­vje­dila. > Pos­pre­mio je sobu iako mu nisam zapovjedila.

Kaz­nio ih je bez da ih je sas­lu­šao. > Kaz­nio ih je premda ih nije saslušao.

c) niječ­nim gla­gol­skim pri­lo­gom sadašnjim:

Možete li tip­kati bez da gle­date u tip­kov­nicu? > Možete li tip­kati ne gle­da­jući u tipkovnicu?

d) niječ­nim gla­gol­skim pri­lo­gom prošlim:

Sla­gao je bez da je trep­nuo. > Sla­gao je ne trep­nuvši.

e) pri­jed­lo­gom bez i ime­ni­com ili gla­gol­skom imenicom:

Otišla je bez da je poz­dra­vila. > Otišla je bez poz­drava.

Rekla je to bez da je raz­mis­lila. > Rekla je to bez raz­miš­lja­nja.

Scroll To Top