Cirka oko

Sin­tagma cirka oko jedan je od naj­poz­na­ti­jih hrvat­skih ple­ona­zama (nepo­treb­noga gomi­la­nja istoz­nač­nih morfema).

Riječ cirka nas­tala je prema latin­skoj riječi circa (otpri­like, oko) i ima isto zna­če­nje kao i naš pri­log oko. To znači da isto­dob­nom upo­tre­bom obaju ovih pri­loga dva­put izri­čemo isto − pri­bliž­nost. Dakle valja upo­tri­je­biti jednu riječ, ne obje zajedno. Pri­tom naš pri­log oko ima pred­nost, ali se naravno može upo­tri­je­biti i pri­log cirka, bitno je da se te riječi ne upo­treb­lja­vaju zajedno.

Sve traje cirka oko deset minuta. > Sve traje oko deset minuta.

Sve traje cirka oko deset minuta. > Sve traje cirka deset minuta.

Pri­bliž­nost možemo izra­ziti i dru­gim rije­čima (otpri­like ili pri­bližno), ali i dru­gim nači­nima: pri­jed­lož­nim izra­zom (po pri­lici), odnosno mor­fe­mom ‑ak doda­nom bro­je­vima (dese­tak, pet­na­es­tak, dva­de­se­tak…). No svaki od ovih izraza valja upo­treb­lja­vati zasebno, ne u kom­bi­na­ciji s dru­gim istoz­nač­nim izra­zom ili izrazima.

Sve traje po pri­lici cirka oko otpri­like dese­tak minuta.

Sve traje po pri­lici deset minuta.

Sve traje cirka deset minuta.

Sve traje oko deset minuta.

Sve traje otpri­like deset minuta.

Sve traje dese­tak minuta.

Scroll To Top