Crvenio ili crvenjeo − glagoli na -iti/-jeti (III. dio)

Dosad smo govo­rili o infi­ni­ti­vima gla­gola na -iti i -jeti izve­de­nih od iste osnove. Objas­nili smo da crve­niti znači činiti crve­nim, dok crve­njeti znači pos­ta­jati crve­nim. No kako se ovi gla­goli pona­šaju pri spre­za­nju (konjugaciji)?

Važno je zapam­titi da su oblici ovak­vih gla­gola pot­puno jed­naki u pre­zentu. Crve­nim, crve­niš, crveni, crve­nimo, crve­nite, crvene oblici su i gla­gola crve­niti i gla­gola crve­njeti. Jed­naki su i u impe­ra­tivu: crveni, crve­nimo, crve­nite.

No naj­veće se pogre­ške rade pri tvorbi gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga za muški rod jed­nine gla­gola na -jeti: nije crve­njeo, nego crve­nio, i to za oba gla­gola. Svi se ostali oblici gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga raz­li­kuju: crve­nila, crve­nilo, crve­nili, crve­nile, crve­nila prema crve­niti; odnosno crve­njela, crve­njelo, crve­njeli, crve­njele i crve­njela prema crve­njeti.

Naime je se mije­nja u i kada se nađe ispred glasa o koje je pos­talo od glasa l. Što to točno znači? Svi oblici gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga (osim onog za muški rod jed­nine) imaju u sebi glas l: crve­njela, crve­njelo, crve­njeli… Muški bi rod gla­sio crve­njel, no tu se dogo­dila voka­li­za­cija, zamje­nji­va­nje suglas­nika l samo­glas­ni­kom o na kraju sloga (a time i na kraju riječi). Dobili smo oblik crve­njeo, a ispred tak­vog se glasa o skup je mije­nja u icrve­nio. Jed­nos­tavno, zar ne?

Gla­gol­ski pri­djev radni upo­treb­lja­vamo za tvorbu per­fekta, plu­sk­vam­per­fekta, futura dru­goga, odnosno kon­di­ci­onala prvoga i kon­di­ci­onala dru­goga. To znači da u tim vre­me­nima muški rod jed­nine ima isti oblik za oba glagola.

Pra­vilo o smje­nji­va­nju skupa je u i ispred glasa o koje je nas­talo od l vri­jedi i za druge gla­gole na -jeti. To kon­kretno znači da gla­gol­ski pri­djevi radni ne glase živjeo, voljeo, letjeo, htjeo… nego živio, volio, letio, htio. (Oblici za žen­ski i sred­nji rod te za mno­žinu muškog roda zadr­ža­vaju skup je: živjela, voljela, letjelo, htjelo, ne živila, volila, letilo, htilo.)

Živjeo sam u gradu. > Živio sam u gradu

Jesi li oglad­njeo? > Jesi li ogladnio?

Šutjeo je. > Šutio je.

Scroll To Top