Dječiji ili dječji

Stva­ra­nje pri­djeva od ime­nica sufik­som -iji danas više nije uobi­ča­jeno u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Taj je sufiks slabo plo­dan, a pri­djevi koje tvori imaju isto zna­če­nje kao i pri­djevi tvo­reni plod­ni­jim sufik­som -ji (dje­čiji i dje­čji, koko­šiji i koko­šji, mačiji i mačji, ovčiji i ovčji, pačiji i pačji, vra­žiji i vražji, vučiji i vučji, zečiji i zečji...).

S obzi­rom na to da su pri­djevi tvo­reni sufik­sima -iji i -ji zna­čenj­ski jed­naki, pred­nost valja dati obli­cima čija je tvorba uobi­ča­je­nija, a koji su ujedno znatno češći u upo­trebi. To znači da valja upo­tri­je­biti oblike: božji (i Božji), dje­čji, koko­šji, mačji, ovčji, pačji, vražji, vučji, zečji

Oblici sa sufik­som -iji danas se sma­traju arhaičnima.

Scroll To Top