Dug i dugačak

Između pri­djeva dug i duga­čak nema neke sus­tav­nije zna­čenj­ske raz­like. Oblik duga­čak jav­lja se od 17. sto­ljeća i mlađi je po pos­tanku. Što­više, izve­den je prema pri­djevu dug, što se vidi i po tome što nema vlas­titu kom­pa­ra­ciju: dok prema pri­djevu dug imamo kom­pa­ra­tive duži i dulji, odnosno super­la­tive naj­duži i naj­du­lji, oblici dugač­kiji i naj­du­gač­kiji ne postoje.

Teško je reći zašto se poja­vio oblik duga­čak. Neki jezi­kos­lovci sma­traju da je riječ o uma­nje­nici (demi­nu­tivu), no danas ta riječ nema demi­nu­tivno zna­če­nje. Dugi je oblik mogao biti moti­vi­ran i činje­ni­com da pos­toje ime­nice dug i duga, no kako su i neki drugi jed­nos­ložni pri­djevi stvo­rili dulje oblike (mek i mekan, ljut i lju­tit), možda se uzrok krije baš u krat­koći osnove.

Bilo kako bilo, danas se pri­djevi dug i duga­čak mogu sma­trati bli­skoz­nač­ni­cama (sinonimima).

mor­ski pas duga­čak dva metra = mor­ski pas dug dva metra

dugačka i ele­gantna haljina = duga i ele­gantna haljina

dugačka kosa = duga kosa

Moramo spo­me­nuti da poje­dini jezi­kos­lovni pri­ruč­nici zna­če­nje pri­djeva duga­čak ogra­ni­ča­vaju na pros­torne odnose, impli­ci­ra­jući time da se ne može upo­tri­je­biti u vre­men­skom zna­če­nju. Pa ipak, u upo­trebi pos­toje i pri­mjeri poput duga­čak dan, duga­čak sas­ta­nak ili duga­čak život. Iako su nave­deni pri­mjeri rjeđi od sin­tagmi dug dan, dug sas­ta­nak i dug život, i izrazi dugačka haljina i dugačka kosa rjeđi su od duge haljine i duge kose. Možda bi bilo dobro pre­is­pi­tati takvo ogra­ni­ča­va­nje na pros­torne odnose, pose­bice uzi­ma­jući u obzir da se njime stan­dardni jezik dodatno kom­pli­cira i uda­ljuje od realne upotrebe.

Scroll To Top