Oko − oka − oči

Kada ozna­čuje organ vida, mno­žina riječi oko glasi oči. Pro­mo­trimo li bolje, vidjet ćemo da je ova riječ u jed­nini sred­njeg roda (ovo oko), a u mno­žini žen­skoga (ove oči).

No kada ime­nicu oko upo­treb­lja­vamo s bro­je­vima dva, tri, četiri te sa svim osta­lim bro­je­vima koji zavr­ša­vaju nave­de­nim zna­men­kama, umjesto oblika za mno­žinu upo­treb­lja­vamo „dvo­jin­ske” oblike (dva oka, tri oka, tri­de­set četiri oka, ali pet očiju, tri­de­set šest očiju).

Ti se „dvo­jin­ski” oblici upo­treb­lja­vaju u mno­žini kad se riječ oko upo­treb­ljava u pre­ne­se­nom zna­če­nju (oka na mreži, oka na krum­piru). U pre­ne­se­nom se zna­če­nju ne upo­treb­lja­vaju raz­li­čiti oblici uz bro­jeve dva, tri i četiri (vidim oko na krum­piru, vidim dva oka na krum­piru, vidim pet oka na krum­piru, vidim oka na krum­piru).

JEDNINA

MNOŽINA

DVOJINA I MNOŽINA PRENESENOG ZNAČENJA

N

oko

oči

oka

G

oka

očiju

oka

D

oku

očima

očima

A

oko

oči

oka

V

oko

oči

oka

L

oku

očima

očima

I

okom

očima

očima


Scroll To Top