Papirnati ili papirni

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku ovi srodni pri­djevi zna­čenj­ski raz­li­kuju, no u govoru se često brkaju.

Papir­nat (s odre­đe­nim obli­kom papir­nati) znači „koji je nači­njen od papira”. U osnov­nom je zna­če­nju to gra­divni pri­djev. Govo­rimo tako o papir­na­tim rup­či­ćima ili mara­mi­cama, papir­na­tim ubru­sima, papir­na­tim vre­ći­cama, papir­na­tom novcu, papir­na­tom zmaju ili avi­onu, papir­na­toj čaši, papir­na­tom cvi­jeću

Pri­djev papir­nat može imati i pre­ne­seno zna­če­nje i tada naj­češće ozna­čuje nešto što nije zaži­vjelo, što je ute­me­ljeno na teorij­skim, a ne na stvar­nim teme­ljima: papir­nati zakoni, papir­nate prog­noze, papir­nato zna­nje...

Pri­djev papirni odnosni je pri­djev sa zna­če­njem „koji se odnosi na papir”. Odnosni pri­djevi nemaju neo­dre­đene oblike, pa tako oblik papi­ran ne sma­tramo dije­lom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika. Pri­djev papirni rjeđe je u upo­trebi, a sudje­luje u sin­tag­mama poput: papirna indus­trija, papirna masa, papirna kaša, papirni otpad

Scroll To Top