Prometna nezgoda ili prometna nesreća

Pre­tra­žu­jući raz­li­čite kor­puse hrvat­skog jezika pri­mi­je­tili smo da se izraz pro­metna nesreća neko­liko puta češće (u nekima i deset puta češće) upo­treb­ljava od izraza pro­metna nez­goda. Uzmemo li u obzir zna­če­nje riječi nez­goda („nepo­voljno sta­nje, nepri­lika”) i nesreća („vrlo nepo­voljno sta­nje, velika nevo­lja”), možemo zaklju­čiti da se izraz pro­metna nez­goda baš i ne može upo­tri­je­biti za teške sudare s ozbilj­nim posljedicama.

S obzi­rom na to da izraz pro­metna nesreća može obu­hva­titi sve oblike sudara, a i uvjer­ljivo je češći, čini nam se da bi mu se mogla dati prednost.

Dogodi li se da u nekom tek­stu treba raz­li­ko­vati pro­metnu nez­godu od pro­metne nesreće, tada bi nez­goda tre­bala ozna­či­vati manji sudar, a nesreća sudar s težim pos­lje­di­cama. Naravno da se pri ovak­voj podjeli nameće pita­nje raz­gra­ni­če­nja: kakve moraju biti pos­lje­dice da bi se nešto nazvalo nesre­ćom, a kakve da bismo govo­rili o nez­godi. Baš zbog te nemo­guć­nosti egzak­tne podjele i pre­po­ru­ču­jemo jedan izraz.

Napo­me­nimo još samo da se u hrvat­skom jeziku kaže pro­met, a ne saobra­ćaj, pa prema tome ne valja govo­riti ni o saobra­ćaj­nim nesre­ćama ni o saobra­ćaj­kama.

Scroll To Top