Radi i zbog

Pri­jed­lozi radi i zbog u upo­trebi se neri­jetko brkaju. Radi ozna­čuje namjeru (Došao sam radi pre­gleda.), a zbog uzrok (Kaš­ljao sam zbog dima.).

Između ovih dvaju pri­jed­loga ne pos­toji jedan koji bi bio „bolji” − oni u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jed­nos­tavno znače raz­li­čite odnose.

Pri­jed­lo­gom radi izri­čemo namjeru i cilj radnje.

Zaklju­čaj se radi svoje sigurnosti.

Zanim­ljivo je i što je radi jedan od rijet­kih pri­jed­loga u hrvat­skom jeziku koji može sta­jati i iza riječi na koju se odnosi.

Činim to radi tebe. = Činim to tebe radi.

Pri­jed­lo­gom zbog izri­čemo uzrok.

Kasni zbog lošeg vremena.

Da bismo lakše zapam­tili što se kojim pri­jed­lo­gom izriče, možemo se pos­lu­žiti mne­mo­teh­ni­kom: uzrok ozna­čuje onaj pri­jed­log koji poči­nje na z.

Una­toč svemu napi­sa­nomu, kat­kad je teško sa sigur­nošću odre­diti koji pri­jed­log valja upo­tri­je­biti, pose­bice u reče­ni­cama koje su izvan kon­tek­sta. U tak­vim se slu­ča­je­vima pre­po­ru­čuje upo­treba uzroč­nog pri­jed­loga zbog.

Scroll To Top