Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

U hrvat­skom jeziku spo­jevi dviju ime­nica u kojima jedna atri­butno dopu­njuje drugu, odnosno ima pri­djevno zna­če­nje, nisu česti kao u nekim dru­gim jezi­cima. Iako takve kons­truk­cije pos­toje, pos­toji i tež­nja da se ime­nica koja odre­đuje drugu ime­nicu zami­jeni pridjevom.

engl. kit­c­hen table (kuhinj­ski stol)

kuhinja-stol > kuhinj­ski stol

Kat­kad se od ime­nice u atri­but­nom polo­žaju ne može nači­niti pri­djev (trikno pita­nje > trik-pitanje) ili bi sin­tagma s pri­dje­vom imala druk­čije zna­če­nje (šok-sobašokantna sobašoki­rana soba). Jed­nos­tavno rečeno, tada se takvi ime­nički spo­jevi naj­češće pišu s crti­com ako se ime­nica u atri­but­nom polo­žaju ne skla­nja (žar-ptica, žar-ptice, žar-ptici), odnosno ras­tav­ljeno ako se obje ime­nice skla­njaju (ptica selica, ptice selice, ptici selici).

No u većini se slu­ča­jeva pri­djev može i treba upo­tri­je­biti. Tako nije dobro upo­treb­lja­vati ime­nicu vater­polo umjesto pri­djeva vater­pol­ski (vater­polo utak­mica > vater­pol­ska utak­mica, vater­polo klub > vater­pol­ski klub, vater­polo natje­ca­nje > vater­pol­sko natje­ca­nje).

Na kraju, kao što ne govo­rimo nogo­met utak­mica, košarka klub ili ruko­met natje­ca­nje (nego nogo­metna utak­mica, košar­ka­ški klub ili ruko­metno natje­ca­nje), nema raz­loga da i od ime­nice vater­polo ne upo­treb­lja­vamo pri­djev vater­pol­ski.

 

Scroll To Top