Dobivati ili dobijati

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku pri­pada samo infi­ni­tivni oblik dobi­vati. Pre­zent glasi dobi­vam, dobi­vaš… (ne dobi­jam, dobi­jaš…), per­fekt dobi­vao sam, dobi­vao si… (ne dobi­jao sam, dobi­jao si…), futur prvi dobi­vat ću, dobi­vat ćeš… (ne dobi­jat ću, dobi­jat ćeš...) i tako dalje.

Gla­gol dobi­vati ponaša se kao i gla­goli bivati, izbi­vati, pre­bi­vati, pri­do­bi­vati, zado­bi­vati... U osnovi ovih oblika nalazi se gla­gol bivati, dok su nji­hovi svr­šeni par­njaci dobiti, pri­do­biti, zado­biti... nas­tali od gla­gola biti koji znači „postojati”.

Ne valja ove gla­gole brkati s gla­go­lima izbi­jati, nabi­jati, obi­jati, pobi­jati, pre­bi­jati, pro­bi­jati, raz­bi­jati, suz­bi­jati, ubi­jati, zabi­jati… Naime i u nji­ho­vim se svr­še­nim par­nja­cima (izbiti, nabiti, obiti, pobiti, pre­biti, pro­biti, raz­biti, suz­biti, ubiti, zabiti) vidi da tako­đer potječu od gla­gola biti, no raz­lika je u tome što taj gla­gol biti znači „uda­rati, tući, lupati”.

Dakle riječ je o dvjema gla­gol­skim sku­pi­nama koje imaju raz­li­čite konju­ga­cij­ske oblike jer su nas­tale od dvaju zna­če­njem raz­li­či­tih glagola.

Scroll To Top