Javno mijenje ili javno mnijenje

Iako se obje sin­tagma mogu čuti, javno mije­nje sva­kako valja izbje­ga­vati. Mni­je­nje (rjeđe mnje­nje) gla­gol­ska je ime­nica nas­tala od gla­gola mniti, a koji znači „mis­liti, smatrati”.

Iako je sam gla­gol danas zas­ta­rje­lica, nje­gova je ime­nica pos­tala oživ­lje­nica. Doduše, rijetko se upo­treb­ljava izvan nave­dene sin­tagme, a moguće je da je većina govor­nika uopće smis­lom ne pove­zuje s gla­go­lom mniti. I vje­ro­jatno baš zbog toga dio jezi­kos­lo­vaca ne pri­hvaća ovu sin­tagmu i pre­po­ru­čuje izraz javno miš­lje­nje. I mni­je­nje i miš­lje­nje gla­gol­ske su ime­nice. Budući da su gla­goli od kojih su nas­tale zna­čenj­ski vrlo bli­ski, bli­ske su i one − javno mni­je­nje zapravo jest javno miš­lje­nje.

Pa ipak, ova je sin­tagma u dobroj mjeri zaži­vjela, a s njom je zaži­vjela i jedna naša zapos­tav­ljena riječ, čime je u upo­trebu vra­ćen dio zabo­rav­lje­nog lek­sika. Ponovna akti­va­cija neak­tiv­nih jezič­nih ele­me­nata ne čini nam se nečim lošim.

Scroll To Top