Kamoli ili kamo li

Vez­nik kamoli uvi­jek se piše kao jedna riječ. Zna­če­nje mu je gra­da­cij­sko, a često se pojav­ljuje zajedno s vez­ni­kom a.

Nije ju ni poz­dra­vio, kamoli upi­tao za nje­zino zdravlje.

Nije lako namje­riti se na dobra konja, a kamoli na iskrena ministra.

Među novo­grad­njama nema mjesta ni za iglu, a kamoli za par­ki­ra­li­šte ili park.

Danas rodi­te­lji ne smiju ni savje­to­vati djecu, kamoli im nešto zabraniti.

No kad je riječ o mjes­nom pri­logu kamo u upit­noj reče­nici, moguće su kom­bi­na­cije s čes­ti­com li i tad se uvi­jek pišu odvojeno.

Kamo li je sad nestao?

Kamo li će krenuti?

Kamo li će s ono­liko robe?!

Scroll To Top