Kolumna by…

Engle­ski je jezik danas opći jezik spo­ra­zu­mi­je­va­nja u svi­jetu, i to je iznimno korisno jer nam omo­gu­ćuje komu­ni­ka­ciju dos­lovce s lju­dima na dru­goj strani našeg pla­neta. No ipak nam valja raz­li­ko­vati dva zasebna jezična sus­tava: jedan je engle­ski, a drugi naš, hrvat­ski. Naše poz­na­va­nje engle­skog jezika ne bi smjelo utje­cati na „zabo­rav­lja­nje” mate­rin­skog jezika. Koliko god netko može mis­liti da ostav­lja dojam naobra­žene osobe uba­ci­va­njem engle­skih ele­me­nata u hrvat­ski jezik, to ipak nije tako. Dru­gim rije­čima, riječ je o jed­noj neli­je­poj navici koja nas lako može dis­kre­di­ti­rati i razot­kriti kao osobe koje nemaju dovoljno zna­nja o svo­jem jeziku.

Dobar pri­mjer kako poje­dini govor­nici „zabo­rav­ljaju” svoj jezik jest i upo­treba engle­skog pri­jed­loga by. Ljudi koji se nisu obra­zo­vali da bi pre­vo­dili često misle da se svaka riječ iz stra­nog jezika mora pre­vesti nekom rije­čju mate­rin­skoga. No to nije tako. Engle­ska se riječ by doista teško pre­vodi jed­nom rije­čju na hrvat­ski, što možda nekoga zbu­njuje, ali to nipo­što ne znači da se na hrvat­skom jeziku ne može reći isto ono što je rečeno na engle­skome. Naravno da se može, a mi za to i ne tre­bamo pri­jed­log. U hrvat­skome se takvi odnosi izriču naj­češće posvoj­nim pri­dje­vom ili geni­ti­vom, odnosno pre­ba­ci­va­njem iz pasiva u aktiv.

kolumna by Ana Anić > kolumna Ane Anić

recepti by Ana > Anini recepti

mali savjeti by Iva i Ana > Ivini i Anini mali savjeti

linija Boje by MLB > MLB-ova linija Boje

napi­sano by Igor > napi­sao Igor

Scroll To Top