Paraolimpijski ili paralimpijski

Izvorni je pri­djev stvo­ren u engle­skom jeziku i glasi Paralym­pic. Iako se ta engle­ska riječ jav­lja sre­di­nom proš­log sto­ljeća, eti­mo­lo­gija joj zapravo nije do kraja razjaš­njena. Pret­pos­tav­lja se da je izvorno nas­tala spa­ja­njem engle­skih riječi para­ple­gic (para­ple­gi­čar) i Olym­pic (olim­pij­ski). Naime, kon­cept među­na­rod­noga sport­skog natje­ca­nja spor­taša s tje­les­nim ošte­će­njima pos­tupno se razvio iz natje­ca­nja engle­skih vete­rana Dru­goga svjet­skog rata s ozlje­dama leđne moždine. No s vre­me­nom su se natje­ca­nju pri­dru­žili i spor­taši s dru­ga­či­jim tje­les­nim ošte­će­njima pa je došlo i do rede­fi­ni­ra­nja zna­če­nja naziva.

Danas se podri­je­tlo obi­čava objaš­nja­vati na dva načina. Prvi je način blen­ding − spa­ja­nje početka prve riječi (paral­lel) i zavr­šetka druge (Olym­pic). Ovaj je tvor­beni način pri­su­tan u engle­skom jeziku, dok u hrvat­skom u pra­vilu ne pos­toji (iznimka su poje­dini pri­godno tvo­reni poj­movi po uzoru na neke poj­move iz engle­skog jezika, pri­mje­rice Diko­lo­res). U pri­log ovoj eti­mo­lo­giji ide i činje­nica da se Para­olim­pij­ske igre kat­kad nazi­vaju i Paral­lel Olym­pics (Para­lelne Olim­pij­ske igre).

Prema dru­gom je načinu ispred riječi Olym­pic dodan podri­je­tlom grčki pre­fik­soid para- (kod, uz, pokraj, prema), koji ozna­čuje da je nešto čemu nalik, da se jav­lja uz što redovito.

Naravno, ostaje pita­nje zašto je nes­tao samo­glas­nik o jer je zabi­lje­žen i oblik Para­olym­pic. Prema jed­nom je objaš­nje­nju ispu­šten zbog hijata (susreta dvaju samo­glas­nika). No u tek­stu His­tory and Use of the Term Paralym­pic, koji je obja­vio Među­na­rodni para­olim­pij­ski odbor, suge­rira se da je bilo i upo­zo­re­nja Među­na­rod­noga olim­pij­skog odbora jer on (Među­na­rodni olim­pij­ski odbor) riječ Olym­pic sma­tra zašti­će­nim ime­nom. Kon­kretno, tra­žilo se ispu­šta­nje slova o.

S obzi­rom na to da hrvat­ski pri­djev olim­pij­ski ne može pos­tati nikakvo zašti­ćeno ime, kao i na to da blen­ding nije svoj­stven hrvat­skomu jeziku, čini nam se naj­bo­lje da riječ tvo­rimo prema svo­jem sus­tavu, a ne da nepo­trebno pre­uzi­mamo iz engle­skoga. Pri tvorbi riječi u hrvat­skom jeziku osnovna riječ ne gubi svoj poče­tak; to kon­kretno znači da se o iz olim­pij­ski neće izos­ta­viti. Na osnovnu se riječ dodaje vezani lek­sički mor­fem (pre­fik­soid) para- i dobi­vamo riječ para­olim­pij­ski.

Scroll To Top