Potreban i potrebit

Ovi se podri­je­tlom srodni pri­djevi u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku danas zna­čenj­ski razlikuju.

Pri­djev potre­ban češći je u upo­rabi, a znači „onaj koji nekom treba, bez kojeg se ne može ili može vrlo teško” (potre­ban nad­zor, potre­ban pri­je­vod, potrebna suglas­nost, potrebni doku­menti).

Potre­bit znači „koji nešto treba, koji ima neku potrebu” (potre­bite obi­te­lji, potre­bito dijete, potre­biti sugra­đani). On se danas naj­češće upo­treb­ljava kao poime­ni­čeni pri­djev, to jest u ulozi ime­nice, a ozna­čuje sirotu, siro­mašnu osobu:

Potre­biti će naj­s­naž­nije osje­titi teret krize.

Moramo poma­gati potrebitima.

Dakle, pri­djeve potre­ban i potre­bit ne valja mije­šati jer su im zna­če­nja raz­li­čita − potrebni volon­teri i potre­biti volon­teri nije isto.

Scroll To Top