Preporučam ili preporučujem

S gla­go­lima kojima izri­čemo dava­nje pre­po­ruke imamo podosta pro­blema. U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku oni glase pre­po­ru­čiti (u pre­zentu pre­po­ru­čim) i pre­po­ru­či­vati (u pre­zentu pre­po­ru­ču­jem).

Oni su nas­tali pre­fik­sal­nom tvor­bom od gla­gola poru­čiti i poru­či­vati (poru­čim i poru­ču­jem), a sprežu se isto kao i ti osnovni gla­goli. Slično je i s gla­go­lima ispo­ru­čiti i ispo­ru­či­vati (ispo­ru­čim i ispo­ru­ču­jem).

U govoru se upo­treb­lja­vaju i nes­vr­šeni oblici pre­po­ru­čati (u pre­zentu pre­po­ru­čam) i pre­po­ru­ča­vati (u pre­zentu pre­po­ru­ča­vam), no oni se ne sma­traju ele­men­tima stan­dard­nog jezika. Umjesto njih, dakle, valja upo­tri­je­biti oblik pre­po­ru­či­vati.

toplo pre­po­ru­čam > toplo pre­po­ru­ču­jem

pre­po­ru­čamo ovu knjigu > pre­po­ru­ču­jemo ovu knjigu

pre­po­ru­ča­vam vam ovu igricu > pre­po­ru­ču­jem vam ovu igricu

Scroll To Top