S obzirom na

Ime­nica obzir u kom­bi­na­ciji s nekim pri­jed­lo­zima pos­taje vez­nički skup. Te riječi pri­tom ne pos­taju vez­nici kao vrste riječi, samo dobi­vaju ulogu vez­nika, a cijele izraze nazi­vamo vez­nič­kim sku­po­vima. To su sku­povi s obzi­rom na (to da) i bez obzira na (to što).

Govor načelno teži redu­ci­ra­nju pa se u upo­trebi ovi sku­povi neri­jetko skra­ćuju i izo­bli­čuju (obzi­rom da, obzi­rom na, s obzi­rom da, odnosno bez obzira što), no takvi se izrazi ne sma­traju pri­mje­re­nima pri upo­trebi hrvat­skoga stan­dard­nog jezika.

Da zaklju­čimo, oba vez­nička izraza imaju pri­jed­log na, a ispred ime­nice nalazi se ili s ili bez. Osta­tak (to da ili to što) doda­jemo prema potrebi.

Obzi­rom na situ­aciju, dobro smo i prošli. > S obzi­rom na situ­aciju, dobro smo i prošli.

S obzi­rom da se ne sla­žem s odlu­kom, odla­zim. > S obzi­rom na to da se ne sla­žem s odlu­kom, odlazim.

Volim te bez obzira što nisam s tobom. > Volim te bez obzira na to što nisam s tobom.

Pomoći ćemo vam bez obzira što tra­žite. > Pomoći ćemo vam bez obzira na to što tražite.

Scroll To Top