Tok ili tijek

Iako su podri­je­tlom srodne (nas­tale prema gla­golu teći) i zna­čenj­ski bli­ske, ove riječi u stan­dard­nom jeziku pos­ljed­njih deset­ljeća poka­zuju snaž­niju ten­den­ciju raz­dva­ja­nja svo­jih zna­čenj­skih polja. Iako su im se zna­če­nja kroz povi­jest prek­la­pala, a i danas ima jezi­kos­lo­vaca koji sma­traju da su sino­nimi, nji­hovi se sadr­žaji sve češće razlikuju.

Tako se danas sma­tra da riječ tok ima ponaj­prije pros­torno zna­če­nje i da ozna­čuje kakvo pros­torno kre­ta­nje: riječni tok, gor­nji tok, donji tok, kružni tok, strujni tok...

Riječ tijek odnosi se na vre­men­sko kre­ta­nje: tijek doga­đaja, vre­men­ski tijek, tijek ras­prave, tijek pre­go­vora, tijek lije­če­nja

Budući da je ovakva stroga podjela rela­tivno novija pojava, kat­kad je teško reći koja ime­nica bolje pris­taje u nekom kon­kret­nom slu­čaju − kaže li se da smo u toku ili u tijeku?

Iako su se još nedavno riječi tijek i tok izjed­na­ča­vale u zna­če­nju „pro­tje­ca­nje, teče­nje” bez prostorno‑vremenskih odred­nica, čini se da je ova podjela ipak zaživjela.

Scroll To Top