Tokom ili tijekom

Ovi su pri­jed­lozi nas­tali od ins­tru­men­tala ime­nica tijek i tok. Kao i oko nave­de­nih ime­nica, i oko pri­loga nas­ta­lih od njih pos­toje nesuglasice.

U novije se vri­jeme sve češće ospo­rava oprav­da­nost pos­to­ja­nja pri­jed­loga tokom i upu­ćuje se na pri­jed­log tije­kom − „za vri­jeme čega”. Naime, kao i ime­nica tijek, i pri­jed­log tije­kom ima vre­men­sko značenje.

Radio sam tokom ljeta. > Radio sam tije­kom ljeta.

Fes­ti­val se odr­žava tokom srp­nja. > Fes­ti­val se odr­žava tije­kom srpnja.

Sura­đi­vali su tokom istrage. > Sura­đi­vali su tije­kom istrage.

Neki jezi­kos­lovci sma­traju da su oba pri­loga dobra i da se mogu upo­treb­lja­vati u istom zna­če­nju, no čini se da se sve češće pred­nost daje obliku tije­kom, dok se oblik tokom sve rjeđe sma­tra prijedlogom.

Scroll To Top