Ultimativan

Lažni parovi” ili „lažni pri­ja­te­lji” izraz je kojim se ozna­čuju riječi raz­li­či­tih jezika koje vrlo slično zvuče ili se vrlo slično pišu, ali nemaju isto zna­če­nje. Takvi parovi stva­raju podosta pro­blema manje vje­štim pre­vo­di­te­ljima. Vje­ro­jatno jedan od naj­poz­na­ti­jih laž­nih parova u hrvat­skom jeziku čine naš pri­djev ulti­ma­ti­van („koji sadr­žava ulti­ma­tum, pos­ljed­nji, kraj­nji”) i engle­ski pri­djev ulti­mate („naj­bo­lji, vrhunski”).

Oni dakle zvuče slično, ali nemaju isto zna­če­nje, što znači da pri­djev ulti­mate iz engle­skog tek­sta ne možemo pre­vesti našim pri­dje­vom ulti­ma­ti­van, nego moramo upo­tri­je­biti pri­mje­rice naj­bo­lji ili vrhun­ski.

Sam pri­djev ulti­ma­ti­van u hrvat­skom je jeziku iznimno rije­dak u upo­trebi, što je s obzi­rom na nje­govo zna­če­nje i logično. Možemo tako govo­riti o ulti­ma­tiv­nom zah­tjevu, ulti­ma­tiv­noj poruci ili ulti­ma­tiv­noj pri­jet­nji. No kad pre­vo­dimo s engle­skog jezika, u obzir treba uzeti odgo­va­ra­juće značenje:

ulti­ma­tivni vodič > naj­bo­lji vodič

ulti­ma­tivna zabava > vrhun­ska zabava

ulti­ma­tivno iskus­tvo > naj­bo­lje iskus­tvo.

Scroll To Top