Večeras, sinoć i noćas

Gra­nice između nave­de­nih vre­men­skih pri­loga nisu pot­puno precizne.

Veče­ras znači „ovu večer, večer koja slijedi”.

Veče­ras je sve tako tiho i mirno.

Veče­ras ću ja kuhati.

Sinoć [autor: NPCA Photos; izvor: www.flickr.com]

Sinoć [autor: NPCA Pho­tos; izvor: www.flickr.com]

Pri­log sinoć nešto je teže odre­diti. On se odnosi na dio pret­hod­noga dana, a znači „jučer nave­čer, tije­kom juče­raš­nje večeri”.

Sreo sam ga sinoć u gradu.

Kao što je teško odre­diti gra­nicu između večeri i noći, tako je i zna­če­nje pri­loga sinoć teško ogra­ni­čiti na večer, pa se može naići i na nje­govu upo­trebu u zna­če­nju „tije­kom prošle noći”.

Sinoć sam lijepo o njem snivala.

Pri­log noćas ima naj­šire zna­če­nje: ozna­čuje pret­hodnu noć, noć koja upravo traje, odnosno noć koja dolazi.

Noćas sam loše spavao.

Noćas je baš hladno.

Noćas ću ići ranije spavati.

Scroll To Top