Zagrizen i zagrižen

Gla­goli nas­tali prema gla­golu gristi (izgristi, nagristi, odgristi, pre­gristi, pro­gristi, ugristi, zagristi…) tvore gla­gol­ski pri­djev trpni nas­tav­kom ‑en (‑ena, -eno), a ne nas­tav­kom ‑jen (‑jena, ‑jeno). To kon­kretno znači da ne dolazi do jota­cije te se glas z ne zamje­njuje gla­som ž. Dakle pišemo i izgo­va­ramo gri­zen, izgri­zen, nagri­zen, odgri­zen, pre­gri­zen, pro­gri­zen, ugri­zen, zagri­zen..., ne gri­žen, izgri­žen, nagri­žen, odgri­žen, pre­gri­žen, pro­gri­žen, ugri­žen, zagri­žen...

No prema gla­golu zagristi nači­njen je pravi pri­djev zagri­žen, koji znači „tvr­do­glav, nepo­pust­ljiv, zadrt”. Njega ne valja brkati s gla­gol­skim pri­dje­vom trp­nim zagri­zen, „kojeg je netko zagrizao”.

Kao što vidimo, valja raz­li­ko­vati ove pri­djeve jer je nepri­ja­telj zagri­žen, a sen­dvič zagri­zen.

Scroll To Top