Đuveč ili đuveđ

Gotovo svi jezični pri­ruč­nici pred­nost daju obliku đuveč, a i mi sma­tramo da je to dobra preporuka.

Riječ smo pre­uzeli prema tur­skom güveç, a kako tur­ski glas ç zamje­nju­jemo gla­som č, logično je da se pred­nost daje nave­de­nom obliku. Tako smo na pri­mjer pre­uzeli riječi čelik prema çelik ili čak prema çak.

Povrh nave­de­noga, oblik đuveč češći je u upo­rabi, a češće se jav­lja i u kor­pu­sima hrvat­skog jezika.

Kat­kad se tur­ci­zam đuveč poku­šava zami­je­niti rije­čju papri­kaš, no to u većini slu­ča­jeva ipak nije moguće jer je riječ o dvama jelima. Iako je tur­ci­zam, ova nam je riječ potrebna u hrvat­skom jeziku.

Scroll To Top