Europska unija ili Europska Unija

Pisa­nje počet­nog slova u nazivu ove zajed­nice zapravo nije jezično pita­nje i nije na jezi­kos­lov­cima da odlu­čuju je li ova tvo­re­vina država ili među­na­rodna orga­ni­za­cija. Pra­vo­pis pro­pi­suje kako se pišu imena država, a kako imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, ali je na struč­nja­cima dru­gih podru­čja da odluče što su države, a što organizacije.

Vlas­tita imena država pišu se tako da se svi čla­novi osim vez­nika i pri­jed­loga pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Repu­blika Hrvat­ska, Češka Repu­blika, Narodna Repu­blika Kina, Repu­blika Mar­ša­lovi Otoci, Kne­že­vina Lih­ten­štajn, Veliko Voj­vod­stvo Luk­sem­burg, Bosna i Her­ce­go­vina, Kra­lje­vina Nor­ve­ška, Demo­krat­ska Repu­blika Sveti Toma i Prin­cip).

Europska unija

Europ­ska unija [autori: open­De­mo­cracy, www.flickr.com]

Vlas­tita se imena među­na­rod­nih orga­ni­za­cija pišu tako da se prvi član piše veli­kim počet­nim slo­vom, a ostali malim, osim onih koji su i sami vlas­tito ime (Uje­di­njeni narodi ili Orga­ni­za­cija uje­di­nje­nih naroda, Liga naroda, Sje­ver­no­atlant­ski savez, Orga­ni­za­cija zema­lja izvoz­nica nafte, Nor­dij­sko vijeće, Europ­ska sve­mir­ska agen­cija, Afrička unija, Arap­ska liga, Euro­azij­ska unija, Latin­ska unija, Orga­ni­za­cija afrič­kog jedins­tva, Sveta ali­jansa).

Zanim­ljivo je da pisa­nje imena Europ­ske zajed­nice nikada nije bilo sporno. No ipak, osim imena, ova je orga­ni­za­cija u među­vre­menu pro­mi­je­nila i svoje ustroj­stvo. Čini nam se da je naj­važ­nije odlu­čiti je li Europ­ska unija orga­ni­za­cija poput pri­mje­rice Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­rata, biv­šeg Saveza Sovjet­skih Soci­ja­lis­tič­kih Repu­blika ili kojega dru­goga držav­nog saveza. Naravno da je slu­čaj s ovom orga­ni­za­ci­jom spe­ci­fi­čan, no nije li zapravo svaka orga­ni­za­cija specifična?

Jezični su pri­ruč­nici podi­je­ljeni − možemo načelno reći da pra­vo­pisi pre­po­ru­čuju oblik Europ­ska Unija, a jezični savjet­nici Europ­ska unija.

Nama se čini, ali ne morate dije­liti naš stav, da Europ­ska unija ipak nije država, nego poli­tički i gos­po­dar­ski savez samos­tal­nih i neo­vis­nih država te da bi zato nje­zino ime tre­balo pisati kao i imena dru­gih među­na­rod­nih orga­ni­za­cija, to jest kao Europ­ska unija.

Scroll To Top