Imena škola

Imena osnov­nih i sred­njih škola pišu se tako da se prvi član vlas­ti­tog imena piše veli­kim počet­nim slo­vom, a ostali čla­novi malim, osim ako i sami nisu vlas­tita imena.

Dakle, kada njome poči­nje naziv obra­zovne usta­nove, sin­tagma „osnovna škola” piše se Osnovna škola. Ako naziv ne poči­nje ovom sin­tag­mom, ona se ne piše veli­kim počet­nim slo­vom jer sama nije vlas­tito ime.

Prva osnovna škola

2. osnovna škola

III. osnovna škola

Obično sli­jedi uže ime, a naj­češće je riječ o imenu i pre­zi­menu neke zna­me­nite osobe. Ako je uže ime usta­nove u nomi­na­tivu, ono se sma­tra zaseb­nim vlas­ti­tim ime­nom i nje­gov se prvi član piše veli­kim počet­nim slo­vom (po potrebi i ostali čla­novi), a uobi­ča­jilo se i pisa­nje navod­nika jer su posri­jedi pre­uzeta imena.

Osnovna škola „Tin Ujević”

Osnovna škola „Kralj Tomislav”

Osnovna škola „Braća Radić”

No kad je uže ime u geni­tivu, ono gubi svoj­stvo imena, ne piše se unu­tar navod­nika, a ni nje­gova se prva riječ više ne piše veli­kim počet­nim slo­vom ako nije vlas­tito ime.

Osnovna škola Tina Ujevića

Osnovna škola kra­lja Tomislava

Osnovna škola braće Radić

Scroll To Top