Koristiti (se)

Većina govor­nika gla­gol koris­titi upo­treb­ljava s aku­za­ti­vom u zna­če­nju „upo­treb­lja­vati, rabiti” (Koris­tim raču­nalo.). No u ovak­voj upo­trebi norma pred­nost daje gla­go­lima upo­treb­lja­vati i rabiti (Upo­treb­lja­vam raču­nalo. Rabim raču­nalo.).

Želimo li ipak u pri­bliž­nom smislu upo­tri­je­biti oblik koris­titi, bolje je to uči­niti tako da mu dodamo čes­ticu (zamje­nicu) se i dopunu u ins­tru­men­talu, dakle koris­titi se čime (Koris­tim se raču­na­lom.). On se tada ponaša kao gla­gol slu­žiti se, koji tako­đer traži dopunu u ins­tru­men­talu (Slu­žim se raču­na­lom.).

Dakle: želimo li njime ozna­čiti upo­treb­lja­va­nje, gla­gol je povra­tan, glasi koris­titi se i uz njega dolazi instrumental.

Sad je vri­jeme da zakom­pli­ci­ramo. Naime i u stan­dard­nom jeziku pos­toji oblik koris­titi, ali je nje­govo zna­če­nje „biti od koristi, slu­žiti svrsi”. On dolazi uz dativ (Raču­nalo koristi uče­ni­cima.).

 

s aku­za­ti­vom

s dati­vom

s ins­tru­men­ta­lom

upo­treb­lja­vati

metodu

 

 

rabiti

metodu

 

 

koris­titi

(metodu)

 

 

koris­titi

 

metodi

 

koris­titi se

 

 

meto­dom

slu­žiti se

 

 

meto­dom

Oblik koris­titi u zna­če­nju „rabiti” vrlo se često upo­treb­ljava s aku­za­ti­vom i norma ovdje već pola­gano popu­šta jer ovu upo­trebu više nije moguće zaus­ta­viti. Iako to samo po sebi nije strašno jer se jezik nepres­tano mije­nja, šteta je što ovakva upo­raba poti­skuje osnovnu dopunu gla­gola koris­titi se − ins­tru­men­tal. Gla­gol koris­titi zapravo se ponaša pot­puno jed­nako kao gla­goli upo­treb­lja­vati i rabiti, koje već imamo, dok se upo­treba s ins­tru­men­ta­lom gubi i zabo­rav­lja. Većina govor­nika danas i ne zna da se ovaj gla­gol u stan­dard­nom jeziku upo­treb­ljava s tim pade­žom. Čini nam se da bi bilo šteta izgu­biti tu jezičnu moguć­nost pa sva­kako pre­po­ru­ču­jemo dava­nje pred­nosti povrat­nom gla­gol­skom obliku s ins­tru­men­ta­lom, dakle obliku koris­titi se, jer uz aku­za­tiv već imamo gla­gole upo­treb­lja­vati i rabiti.

Scroll To Top