Prema dole ili prema dolje

Iako u narje­čjima pos­toje i oblici dole i doli, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­log glasi dolje. Riječ se odnosi na mjesto koje je niže od nekog dru­gog mjesta, a potječe od sta­ros­la­ven­ske riječi dolê (pri čemu je ê znak za jat, to jest za je).

Dakle valja pri­pa­ziti pri upo­trebi ovog priloga.

na putu prema dole > na putu prema dolje

kapa dole > kapa dolje

gore-dole > gore-dolje

Pri­log dolje nije potrebno upo­treb­lja­vati s gla­go­lima koji u svo­jem zna­če­nju već sadr­ža­vaju oznaku kre­ta­nja prema dolje. Takvi su gla­goli na pri­mjer sila­ziti, sići, spu­štati se, spus­titi se

sila­zim dolje > sila­zim

spusti se dolje > spusti se

sišao je dolje s pozor­nice > sišao je s pozornice

Scroll To Top