Seliti i seliti se

Zna­čenj­ski bli­ska, ali ipak raz­li­čita, ova se dva gla­gola neri­jetko pogrešno upo­treb­lja­vaju. Gla­gol seliti pri­je­lazni je gla­gol, što znači da traži dopunu u aku­za­tivu jer nje­gova rad­nja pre­lazi na koga ili na što:

seliti pro­izvod­nju

seliti ured

seliti pri­ja­te­lja.

Gla­gol seliti se pri­pada povrat­nim gla­go­lima, što znači da izriče da subjekt sam vrši rad­nju na sebi; možemo uvjetno reći da subjekt sam sebe seli:

selim se u stu­dent­ski dom

selim se iz stana

tvrtka se seli u drugi grad.

Od obaju se gla­gola tvori ista gla­gol­ska ime­nica − selje­nje. Nju ne valja upo­treb­lja­vati u obliku sele­nje. Nje­zin je sino­nim ime­nica selidba, koju pak ne valja brkati s ime­ni­com seoba, koja ozna­čuje masov­niju pro­mjenu obi­ta­va­li­šta (seoba naroda, seoba ptica na jug).

Po ovom se modelu pona­šaju i izve­deni gla­goli: nase­liti i nase­liti se, odse­liti i odse­liti se, pre­se­liti i pre­se­liti se

Scroll To Top