Shema ili šema

U hrvat­skom se jeziku pred­nost daje obliku shema, odnosno izve­de­nim obli­cima she­mat­ski, she­ma­tič­nost, she­ma­ti­zi­rati

Riječ je podri­je­tlom grčka (skhema − oblik), ali smo je u hrvat­ski jezik pri­mili preko nje­mač­kog oblika Schema. Tako je nas­tao i oblik šema.

No pri pre­uzi­ma­nju tuđih riječi u hrvat­skom se jeziku pred­nost daje obli­cima iz izvor­nog jezika, ne iz jezika posred­nika, a kla­sični jezici (grčki i latin­ski) pri­tom imaju pred­nost pred dru­gim jezi­cima. To znači da će i hrvat­ski poseg­nuti za grč­kim izvor­ni­kom (baš kao i nje­mački jezik) i pri­la­go­diti ga svo­jem sus­tavu (kao što je to i nje­mački učinio).

Scroll To Top