Strana i stranica

Ime­nice strana i stra­nica imaju bli­sko zna­če­nje i kat­kad je teško odre­diti koju je bolje upotrijebiti.

Mogli bismo uvjetno reći da ime­nica stra­nica ima kon­kret­nije zna­če­nje. Tako ozna­čuje fizičke povr­šine lista papira ili nekog objekta, ali i dužine koje ome­đuju neki geome­trij­ski lik.

dva­de­seta stra­nica knjige

nas­lovna stranica

kre­vet bez stranica

susjedne stra­nice kvadrata

oko­mite stranice

spa­ja­nje stra­nica ormara

Već kod geome­trij­skih tijela pos­toje nejas­noće: ima li kocka šest strana ili šest stranica?

Nave­de­nomu možemo dodati i izraz inter­net­ska stra­nica. U ovom slu­čaju stra­nica i nije baš fizički dio nečega, ali je sva­kako pri­lično kon­kretna pojav­nost, a sam je izraz nas­tao pre­vo­đe­njem engle­skog naziva inter­net page.

Riječ strana ima više zna­če­nja. Tako možemo govo­riti o stra­nama s obzi­rom na pros­torne odnose.

pred­nja strana

straž­nja strana

lijeva strana

gor­nja strana

sje­verna strana

južna strana

raš­tr­kati se na sve strane

A i o stra­nama u druš­tve­noj interakciji.

biti na neči­joj strani

inte­resi druge strane

optu­žena strana

baka po oče­voj strani

držati nečiju stranu

Zna­čenj­ska se polja ovih dviju ime­nica pos­tupno raz­dva­jaju, pa ih tako možemo upo­tri­je­biti i u ovak­vim kombinacijama:

Pred­nja stra­nica ormara stoji s pred­nje, ne s bočne strane.

Scroll To Top