Zaspem i zaspim

Zaspem i zaspim

Riječ je zapravo o pre­zentu dvaju raz­li­či­tih gla­gola − zas­pati i zasuti. Una­toč tomu što im infi­ni­tivi i nisu odviše slični, u pre­zentu većine lica raz­li­kuje ih samo jedno slovo.

zaspim i zaspem

Često ih govor­nici zamje­njuju pa umjesto reče­nice „Zas­pim kao top.” čujemo „Zas­pem kao top.” A zas­pati i zasuti u „topov­skom” kon­tek­stu zasi­gurno nije isto. Da bismo zapam­tili koji pre­zent pri­pada kojem gla­golu, možemo se pos­lu­žiti mne­mo­teh­ni­kom. Pri­mje­rice, slovo i može nas aso­ci­rati na osobu koja leži u kre­vetu, što možemo pove­zati sa spa­va­njem, odnosno s gla­go­lom zas­pati. Dakle gla­gol zas­pati u pre­zentu ima slovo i.

Scroll To Top