Dnevna novina ili dnevne novine

U zna­če­nju dnev­nog lista ova se riječ u stan­dard­nom jeziku upo­treb­ljava samo u mno­žin­skom obliku − novine. Kao i ime­nice grab­lje ili škare i mno­žin­ski oblik novine ozna­čuje (i) jedan predmet.

Iako su podri­je­tlom srodne (u kori­jenu imaju pri­djev nov), riječ nȍvine ne treba brkati s ime­ni­com novìna (novìne), koja znači „novost, novi­tet, neka nova pojava”. Riječ novìna („novost”) rjeđa je u upo­trebi (Nje­gov je izraz bio prava novina u knji­žev­nosti. Te su novine prava novina na trži­štu.) i ne bi je tre­balo mije­šati s ime­ni­com nȍvine:

dnevna novina > dnevne novine

stručna novina > stručne novine

stara novina > stare novine

elek­tro­nička novina > elek­tro­ničke novine

čitati novinu > čitati novine

obja­viti u novini > obja­viti u novi­nama.

Scroll To Top