Dobro došli i dobrodošli

Česte su nedo­umice, a time i pogre­ške, oko pisa­nja ovih riječi. Naj­kraće rečeno, one se mogu pisati i odvo­jeno i spo­jeno, ali pri­tom ne znače isto: izraz dobro došli nači­njen je od pri­loga i gla­gola, dok je dobro­došli pridjev.

Oblici dobro došao, dobro došla, dobro došlo, dobro došli, dobro došle, dobro došla spoj su pri­loga (dobro) i gla­gola (doći), toč­nije gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga. Ovisno o tome što se želi reći, ovi oblici mogu biti opta­tiv ili perfekt.

Opta­tiv je gla­gol­ski način kojim se u izriče želja, željni način. Tvori se od gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga (Živio! Živjeli! Poči­vao.). Ovaj oblik često ima dopunu, pri­mje­rice pri­djevnu, pri­ložnu ili ime­ničku (Zdrava bila! Vino pili! Brzo se vidjeli!). To znači da je oblik dobro došli opta­tiv. Dakle želimo li dobro­doš­licu posje­ti­te­ljima svoje inter­net­ske stra­nice ili svoje trgo­vine, tre­bali bismo pisati raz­dvo­jeno: dobro došli.

Stoji li uz izraz dobro došli i pre­zent gla­gola biti, riječ je o per­fektu gla­gola doći u izrazu dobro doći, ali se i u tom slu­čaju izraz piše odvo­jeno (To mi je zna­nje dobro došlo.). Ako nismo sigurni, izraz možemo sta­viti u drugo gla­gol­sko vri­jeme, pri­mje­rice u futur prvi (To će mi zna­nje dobro doći.). Gla­gol­ski oblik će (dobro) doći ne ostav­lja sum­nju da se izraz dobro došli mora pisati odvojeno.

Ovaj izraz može biti i pri­djev. Nas­tao je prema gla­gol­skom izrazu, ali se piše kao jedna riječ, kao uos­ta­lom i svi drugi pri­djevi − dobro­do­šao, dobro­došli. S obzi­rom na to da gla­gol­ski pri­djev radni ima odlike pri­djeva (tri roda, dva broja, sklo­nidbu), nije bilo teško od njega stvo­riti novu riječ, to jest pravi pridjev.

Pri­djev naj­češće dolazi kao dopuna ime­nici, pa nam i to može pomoći pri raz­li­ko­va­nju. Ne zabo­ra­vimo i to da se pri­djevi skla­njaju, a gla­goli ne (Vi ste uvi­jek dobro­došli gosti. Vese­limo se sva­kom dobro­doš­lom gostu.).

Kat­kad je teško odre­diti o kojoj se vrsti riječi radi, a prema tome i kako se piše. Pri­mje­rice kad je ovaj izraz dio pre­di­kata − je li pravi pre­di­kat (gla­gol i pri­log) ili je imen­ski pre­di­kat (gla­gol biti i pri­djev). Čini nam se da je u tak­vim slu­ča­je­vima naj­bo­lje kon­cen­tri­rati se na smi­sao i upo­tri­je­biti pokoje lukav­s­tvo, pri­mje­rice pro­mjenu gla­gol­skog vre­mena ili pridjeva.

Svi su nam pri­jed­lozi dobro došli.   FUTUR: Svi će nam pri­jed­lozi dobro doći.

Pri­jed­lozi su uvi­jek dobro­došli.   FUTUR: Pri­jed­lozi će uvi­jek biti dobrodošli.

U prvim je dvjema reče­ni­cama riječ o gla­gol­skom pre­di­katu (tvori ga gla­gol u odgo­va­ra­ju­ćem vre­menu), a u dru­gim dvjema o imen­skom pre­di­katu (tvori ga pomoćni gla­gol biti u odgo­va­ra­ju­ćem vre­menu i pridjev).

Scroll To Top